Observer Grand Reserve Chardonnay
v/6 fl.
110,00
v/1 fl.
129,00
Observer Reserve Chardonnay
v/6 fl.
69,00
v/1 fl.
89,00
Observer Varietal Chardonnay
v/6 fl.
49,00
v/1 fl.
69,00
Observer Varietal Sauvignon Blanc
v/6 fl.
52,50
v/1 fl.
69,00